ست پین گیج 4166 اینسایز
ست پین گیج 4166 اینسایز
0تومان

ست پین گیج 4166 اینسایز دارای 51 عدد پین گیج اندازه گیری سوراخ میباشد. مجموعه پین گیج های 4166 اینسا.....

ست گیج بلوک 4100 اینسایز
ست گیج بلوک 4100 اینسایز
0تومان

ست گیج بلوک 4100 اینسایز دارای 87 عدد گیج اندازه گیری میباشد. مجموعه گیج های 4100 اینسایز از جنس است.....

گیج بلوک Insize
گیج بلوک Insize
0تومان

گیج بلوک Insize میکرومتر اینسایز عمق سنج اینسایز ارتفاع سنج اینسایز ساعت اینسایز گیج اینسایز ضخامت س.....