کولیس insize
کولیس insize
0تومان

میکرومتر Insize میکرومتر اینسایز عمق سنج اینسایز ارتفاع سنج اینسایز ساعت اینسایز گیج اینسایز ضخامت س.....

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار 1150 اینسایز Insize
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار 1150 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال ارتفاع سنج ابزاری برای اندازه گیری دقیق است که توسط مهندسین برای اندازه گیری ارتفاع اس.....

کولیس ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار 1151 اینسایز Insize
کولیس ارتفاع سنج دیجیتال پایه دار 1151 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال ارتفاع سنج ابزاری برای اندازه گیری دقیق است که توسط مهندسین برای اندازه گیری ارتفاع اس.....

کولیس ارتفاع سنج ساده پایه دار 1253 اینسایز Insize
کولیس ارتفاع سنج ساده پایه دار 1253 اینسایز Insize
0تومان

کولیس ساده ارتفاع سنج ابزاری برای اندازه گیری دقیق است که توسط مهندسین برای اندازه گیری ارتفاع استفا.....

کولیس ارتفاع سنج گیج پایه دار 1351 اینسایز Insize
کولیس ارتفاع سنج گیج پایه دار 1351 اینسایز Insize
0تومان

کولیس گیج دار ارتفاع سنج ابزاری برای اندازه گیری دقیق است که توسط مهندسین برای اندازه گیری ارتفاع اس.....

کولیس اینسایز
کولیس اینسایز
0تومان

کولیس چیست؟ کولیس اینسایز ابزار اندازه گیری داخل سنج و خارج سنج می باشد که در انواع کولیس عقربه ای ا.....

کولیس دو دنباله 7203 اینسایز
کولیس دو دنباله 7203 اینسایز
0تومان

کولیس دو دنباله 7203 اینسایز وسیله ای برای رسم و اندازه گیری بین دو نقطه می باشد. از این وسیله می تو.....

کولیس دیجیتال 15 سانتی 1103 اینسایز Insize
کولیس دیجیتال 15 سانتی 1103 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال یک وسیله دقیق است که می تواند برای اندازه گیری فواصل داخلی و خارجی به طور دقیق مورد اس.....

کولیس دیجیتال 15 سانتی 1118 اینسایز Insize
کولیس دیجیتال 15 سانتی 1118 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال یک وسیله دقیق است که می تواند برای اندازه گیری فواصل داخلی و خارجی به طور دقیق مورد اس.....

کولیس دیجیتال 20 سانتی 1108 اینسایز Insize
کولیس دیجیتال 20 سانتی 1108 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال یک وسیله دقیق است که می تواند برای اندازه گیری فواصل داخلی و خارجی به طور دقیق مورد اس.....

کولیس دیجیتال 30 سانتی 1106 اینسایز Insize
کولیس دیجیتال 30 سانتی 1106 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال یک وسیله دقیق است که می تواند برای اندازه گیری فواصل داخلی و خارجی به طور دقیق مورد اس.....

کولیس دیجیتال 30 سانتی 1170 اینسایز Insize
کولیس دیجیتال 30 سانتی 1170 اینسایز Insize
0تومان

کولیس دیجیتال یک وسیله دقیق است که می تواند برای اندازه گیری فواصل داخلی و خارجی به طور دقیق مورد اس.....