الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC
الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CCMT گل HM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CCMT دارای گل HM (شک.....

الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC
الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CCMT گل HR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CCMT دارای گل HR (شک.....

الماس CNMG گل DR زد سی سی ZCC
الماس CNMG گل DR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CNMG گل DR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CNMG دارای گل DR (شک.....

الماس CNMG گل PM زد سی سی ZCC
الماس CNMG گل PM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس CNMG گل PM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت CNMG دارای گل PM (شک.....

الماس DCMT گل HF زد سی سی ZCC
الماس DCMT گل HF زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DCMT گل HF زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DCMT دارای گل HF (شک.....

الماس DCMT گل HM زد سی سی ZCC
الماس DCMT گل HM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DCMT گل HM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DCMT دارای گل HM (شک.....

الماس DCMT گل HR زد سی سی ZCC
الماس DCMT گل HR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DCMT گل HR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DCMT دارای گل HR (شک.....

الماس DNMG گل DR زد سی سی ZCC
الماس DNMG گل DR زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DNMG گل DR زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DNMG دارای گل DR (شک.....

الماس DNMG گل PM زد سی سی ZCC
الماس DNMG گل PM زد سی سی ZCC
0تومان

الماس DNMG گل PM زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت DNMG دارای گل PM (شک.....

الماس KNUX زد سی سی ZCC
الماس KNUX زد سی سی ZCC
0تومان

الماس KNUX زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. برند زد سی سی ساخت کشور چین می با.....

الماس RCGT زد سی سی ZCC
الماس RCGT زد سی سی ZCC
0تومان

الماس RCGT زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. برند زد سی سی ساخت کشور چین می با.....

الماس SCMT گل HF زد سی سی ZCC
الماس SCMT گل HF زد سی سی ZCC
0تومان

الماس SCMT گل HF زد سی سی ZCC ساخته شده از تنگستن کارباید مرغوب می باشد. اینسرت SCMT دارای گل HF (شک.....