الماس گام زنی BSPT 55° سندویک
الماس گام زنی BSPT 55° سندویک
0تومان

الماس گام زنی BSPT 55° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می باشد.....

الماس گام زنی Metric 60° سندویک
الماس گام زنی Metric 60° سندویک
0تومان

الماس گام زنی Metric 60° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می با.....

الماس گام زنی NPT 60° سندویک
الماس گام زنی NPT 60° سندویک
0تومان

الماس گام زنی NPT 60° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می باشد......

الماس گام زنی UN 60° سندویک
الماس گام زنی UN 60° سندویک
0تومان

الماس گام زنی UN 60° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می باشد. .....

الماس گام زنی V-Profile 55° سندویک
الماس گام زنی V-Profile 55° سندویک
0تومان

الماس گام زنی V-Profile 55° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می.....

الماس گام زنی V-Profile 60° سندویک
الماس گام زنی V-Profile 60° سندویک
0تومان

الماس گام زنی V-Profile 60° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می.....

الماس گام زنی Whitworth 55° سندویک
الماس گام زنی Whitworth 55° سندویک
0تومان

الماس گام زنی Whitworth 55° سندویک یکی از ابزار های ایجاد رزوه با گام مشخص در داخل و یا خارج قطعه می.....