خط کش دیجیتال افقی و عمودی آسیمتو 326
خط کش دیجیتال افقی و عمودی آسیمتو 326
0تومان

خط کش دیجیتال افقی و عمودی آسیمتو 326  ابزاری برای انداره گیری ارتفاع و فاصله می باشد. این خط ک.....

کولیس دیجیتال آسیمتو 307
کولیس دیجیتال آسیمتو 307
0تومان

کولیس ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس کم تر .....

کولیس دیجیتال داخل سنج و خارج سنج آسیمتو 309
کولیس دیجیتال داخل سنج و خارج سنج آسیمتو 309
0تومان

کولیس ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس کم تر .....

کولیس دیجیتال ساخت سوئیس آسیمتو 301
کولیس دیجیتال ساخت سوئیس آسیمتو 301
0تومان

کولیس ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس کم تر .....

کولیس دیجیتال ضد آب آسیمتو 305
کولیس دیجیتال ضد آب آسیمتو 305
0تومان

کولیس ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس کم تر .....

کولیس دیجیتال فک بلند آسیمتو 315
کولیس دیجیتال فک بلند آسیمتو 315
0تومان

کولیس ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس کم تر .....

کولیس دیجیتال چرخ دنده آسیمتو 328
کولیس دیجیتال چرخ دنده آسیمتو 328
0تومان

کولیس ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس کم تر .....

کولیس ساعتی آسیمتو 303
کولیس ساعتی آسیمتو 303
0تومان

کولیس ساعتی ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس .....

کولیس ساعتی آسیمتو 304
کولیس ساعتی آسیمتو 304
0تومان

کولیس ساعتی ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس .....

کولیس فک بلند آسیمتو 311
کولیس فک بلند آسیمتو 311
0تومان

کولیس ساعتی ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس .....

کولیس ورنیه ای آسیمتو 302
کولیس ورنیه ای آسیمتو 302
0تومان

کولیس ساعتی ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس .....

کولیس ورنیه ای آسیمتو 341
کولیس ورنیه ای آسیمتو 341
0تومان

کولیس ساعتی ابزاری برای اندازه گیری سریع فواصل و قطر اجسام می باشد. معمولا دقت اندازه گیری با کولیس .....