ست میکرومتر خارج سنج 101 آسیمتو
ست میکرومتر خارج سنج 101 آسیمتو
0تومان

ست میکرومتر خارج سنج 101 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکرومتر خارج س.....

میکرومتر خارج سنج 103 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج 103 آسیمتو
0تومان

میکرومتر خارج سنج 103 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکرومتر خارج سنج .....

میکرومتر خارج سنج دیسکی 145 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج دیسکی 145 آسیمتو
0تومان

میکرومتر خارج سنج دیسکی 145 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکرومتر خار.....

میکرومتر خارج سنج سریع تنظیم شو 102 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج سریع تنظیم شو 102 آسیمتو
0تومان

میکرومتر خارج سنج سریع تنظیم شو 102 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکر.....

میکرومتر خارج سنج سوزنی 122 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج سوزنی 122 آسیمتو
0تومان

میکرومتر خارج سنج سوزنی 122 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکرومتر خار.....

میکرومتر خارج سنج سوزنی 126 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج سوزنی 126 آسیمتو
0تومان

میکرومتر خارج سنج سوزنی 126 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکرومتر خار.....

میکرومتر خارج سنج فک تعویض شو 142 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج فک تعویض شو 142 آسیمتو
0تومان

میکرومتر ابزاری برای اندازه گیری فواصل و اندازه اجسام گوناگون می باشد که با دقت بالا میانگین 0.005 م.....

میکرومتر خارج سنج ورقه ای 158 آسیمتو
میکرومتر خارج سنج ورقه ای 158 آسیمتو
0تومان

میکرومتر ابزاری برای اندازه گیری فواصل و اندازه اجسام گوناگون می باشد که با دقت بالا میانگین 0.005 م.....

میکرومتر داخل سنج 207 آسیمتو
میکرومتر داخل سنج 207 آسیمتو
0تومان

میکرومتر وسیله ای برای اندازه گیری فواصل و اندازه های دقیق اجسام می باشد. میکرومتر به دلیل داشتن دقت.....

میکرومتر داخل سنج سه فک 209 آسیمتو
میکرومتر داخل سنج سه فک 209 آسیمتو
0تومان

میکرومتر داخل سنج سه فک 209 آسیمتو دارای مدل های مختلف برای اندازه های گوناگون می باشد. میکرومتر داخ.....

میکرومتر داخل سنج میله ای 242 آسیمتو
میکرومتر داخل سنج میله ای 242 آسیمتو
0تومان

میکرومتر وسیله ای برای اندازه گیری فواصل و اندازه های دقیق اجسام می باشد. میکرومتر به دلیل داشتن دقت.....

میکرومتر درب قوطی 162 آسیمتو
میکرومتر درب قوطی 162 آسیمتو
0تومان

میکرومتر ابزاری برای اندازه گیری فواصل و اندازه اجسام گوناگون می باشد که با دقت بالا میانگین 0.005 م.....