عمق سنج دیجیتال صلیبی آسیمتو 475
عمق سنج دیجیتال صلیبی آسیمتو 475
0تومان

عمق سنج دیجیتال صلیبی آسیمتو 475 وسیله ای برای اندازه گیری عمق حفره های اجسام می باشد. این ابزار به .....

عمق سنج ساعتی صلیبی آسیمتو 473
عمق سنج ساعتی صلیبی آسیمتو 473
0تومان

عمق سنج ساعتی صلیبی آسیمتو 473 وسیله ای برای اندازه گیری عمق حفره های اجسام می باشد. این ابزار به صو.....

کولیس عمق سنج آسیمتو 321
کولیس عمق سنج آسیمتو 321
0تومان

کولیس عمق سنج آسیمتو 321 وسیله ای برای اندازه گیری عمق حفره های اجسام می باشد. این ابزار به ص.....