ضخامت سنج دیجیتالی آسیمتو 495
ضخامت سنج دیجیتالی آسیمتو 495
0تومان

ضخامت سنج دیجیتالی آسیمتو 495 وسیله ای برای اندازه گیری ضخامت و فواصل بیرونی قطعات می باشد. این ابزا.....

ضخامت سنج ساعتی آسیمتو 491
ضخامت سنج ساعتی آسیمتو 491
0تومان

ضخامت سنج ساعتی آسیمتو 491 وسیله ای برای اندازه گیری ضخامت و فواصل بیرونی قطعات می باشد. این ابزار س.....