سنگ فرز انگشتی استوانه
سنگ فرز انگشتی استوانه
0تومان

سنگ فرز انگشتی استوانه ابزاری برای سایش و صاف نمودن لبه های تیز و خشن می باشد. از این ابزار برای سای.....

سنگ فرز انگشتی سر کروی
سنگ فرز انگشتی سر کروی
0تومان

سنگ فرز انگشتی سر کروی ابزاری برای سایش و صاف نمودن لبه های تیز و خشن می باشد. از این ابزار برای سای.....

سنگ فرز انگشتی عدسی
سنگ فرز انگشتی عدسی
0تومان

سنگ فرز انگشتی عدسی ابزاری برای سایش و صاف نمودن لبه های تیز و خشن می باشد. از این ابزار برای سایش ف.....

سنگ فرز انگشتی مخروطی
سنگ فرز انگشتی مخروطی
0تومان

سنگ فرز انگشتی مخروطی ابزاری برای سایش و صاف نمودن لبه های تیز و خشن می باشد. از این ابزار برای سایش.....

سنگ فرز انگشتی مخروطی سر گرد
سنگ فرز انگشتی مخروطی سر گرد
0تومان

سنگ فرز انگشتی مخروطی سر گرد ابزاری برای سایش و صاف نمودن لبه های تیز و خشن می باشد. از این ابزار بر.....