تصحیح جستجو

حدیده Guhring
حدیده Guhring
0تومان

حدیده Guhring حدیده گورینگ حدیده دستی خرید حدیده قیمت حدیده جدول حدیده محاسبه قطر سوراخ حدیده .....

حدیده HSS
حدیده HSS
0تومان

حدیده HSS حدیده گورینگ حدیده دستی خرید حدیده قیمت حدیده جدول حدیده محاسبه قطر سوراخ حدیده  قلا.....

حدیده دستی FANAR
حدیده دستی FANAR
0تومان

حدیده دستی Fanar حدیده فنار حدیده دستی خرید حدیده قیمت حدیده جدول حدیده محاسبه قطر سوراخ حدیده .....

قلاویز دستی
قلاویز دستی
0تومان

قلاویز دستی قلاویز گورینگ قلاویز دستی خرید قلاویز قیمت قلاویز جدول قلاویز محاسبه قطر سوراخ قلاویز .....

قلاویز دستی HSS
قلاویز دستی HSS
0تومان

قلاویز دستی HSS قلاویز گورینگ قلاویز دستی خرید قلاویز قیمت قلاویز جدول قلاویز محاسبه قطر سوراخ قلاوی.....

قلاویز دستی JMC
قلاویز دستی JMC
0تومان

قلاویز دستی JMC قلاویز گورینگ قلاویز دستی خرید قلاویز قیمت قلاویز جدول قلاویز محاسبه قطر سوراخ قلا.....

قلاویز ماشینی
قلاویز ماشینی
0تومان

.....

قلاویز ماشینی OSG
قلاویز ماشینی OSG
0تومان

قلاویز ماشینی OSG قلاویز گورینگ قلاویز دستی خرید قلاویز قیمت قلاویز جدول قلاویز محاسبه قطر سوراخ قلا.....

قلاویز های دستی و ماشینی وای جی YG
قلاویز های دستی و ماشینی وای جی YG
0تومان

کاربرد قلاویز ها معمولا در سوراخکاری مهره ها می باشد که نیاز به سوراخکاری با ایجاد شیار های داخلی .....